Verschil KernTalentenanalyse en TMA

TMA talenten analyse KernTalenten analyse

De vraag: “wat is het verschil tussen de KernTalentenanalyse en de TMA en waarom werk jij met TMA” wordt mij vaak gesteld. Ik sprak een KernTalentenanalist over de inhoud van deze analyse en las de achtergrondinformatie op de website van de Coretalents. Van een aantal cliënten ontving ik hun rapport om hen daarmee te coachen. Met deze informatie en mijn kennis en achtergrondinformatie van de Talent Motivatie Analyse (TMA-methode) analyseerde ik beide methoden.

Omdat ik essentiële verschillen constateer en deze duidelijk wil maken aan mensen die de verschillen tussen de TMA en de KernTalentenanalyses zoeken, publiceer ik mijn bevindingen. Tegelijkertijd besef ik dat er niet één instrument is dat passend is voor iedereen. Laat iedereen vooral de methode kiezen die bij hem past.

Uitgangspunten van de KernTalentenanalyse en de TMA

Beide talentenanalyses zoeken niet naar gemiddelden en kennen geen hokjes, vakjes, types of kleuren. Daar ben ik enorm blij om want iedereen is uniek en niemand past in een hokje, vakje of kleurenschema. Respect en waardering voor de ontwikkelaars van de TMA en Kerntalenten analyses die beiden verschillende onderscheidingen en prijzen ontvingen voor hun product.

Op de website van de Kerntalenten analyse lezen we: “De kerntalenten analyse gaat uit van wat je tussen het 4e en 12de levensjaar vooral graag deed. Dat is bepalend voor wat je later het liefste doet”.

De TMA (Talent Motivatie Analyse) gaat uit van de natuurlijke drijfveren van de mens die in de jonge jaren wel zichtbaar waren in bijvoorbeeld het lievelingsspeelgoed (gedachtegoed van de KerntalentenAnalyse), maar veronderstelt dat de mens bij het ouder worden zich ook ontwikkelt op bijvoorbeeld de innerlijke motieven.

Wat TMA onderscheidt van andere aanbieders is dat TMA voortdurend of eindeloos ingezet kan worden voor ontwikkeling. De kandidaat krijgt niet een eenmalig inzicht in de natuurlijke drijfveren en talenten, zoals bij veel aanbieders wel het geval is. Bij TMA kan de kandidaat steeds aan de slag met talenten, die in een andere context, opnieuw relevant worden. Een nieuwe context kan een nieuwe functie zijn, een ontwikkelvraag of een samenwerking.

Vragenlijst duur invullen KernTalentenanalyse en TMA

Het invullen van de vragenlijst van de Kerntalenten analyse duurt circa 30 minuten. Voor het invullen van de TMA is ruim 40 minuten nodig.


Aantal talenten bij Kern talenten analyse en TMA

De Kerntalenten analyse werkt met 23 kerntalenten. 

De TMA-methode is uniek door de talrijkheid van de 22 drijfveren, 44 talenten en 53 TMA-competenties. De Talentenanalyse geeft een scherp en herkenbaar beeld van de kandidaat.

TMA Voorbeeldrapporten
TMA Talenten DNA

Los of geïntegreerd?

Op de website van de Kerntalentenanalyse lezen we:

“Een KernTalentenanalyse geeft je een compleet zicht op drie fundamenten:

 1. je persoonlijkheid (zijn) + 
 2. je talenten (zullen kunnen) +     
 3. je intrinsieke motivatie (willen).”

Als je de interactie van deze fundamenten zou willen weten, dan zou je achteraf een vendiagram moeten maken om te de interactie van deze drie te weten.

Bij de TMA zijn deze aspecten volledig geïntegreerd. Ook de interacties komen in de rapportages naar boven.
Bekijk via onderstaande roze button de verschillende voorbeeldrapporten van de TMA analyses.

Gradaties in de talenten analyses

De kerntalenten lijken drie gradaties te kennen: sterk, half en klein. 

De TMA onderkent negen verschillende gradaties.

Duurzaamheid van de uitslag van de talentenanalyses

Een kerntalentenrapport geeft aan: Dit rapport benadrukt wat levenslang goed bij je zal passen en geeft ook aan wat je extra moeite zal kosten op lange termijn.

TMA ziet groei in mensen en ontwikkeling en adviseert na twee tot drie jaar een nieuwe analyse te maken. Voor mij is de groei en potentie van mensen een essentieel thema.
Elk mens ontwikkelt zich. Die ontwikkeling zie ik ook terug in de analyses die mijn cliënten, 11 maanden na de eerste analyse maken.
Na 11 maanden krijgen zij van mij tegen een gereduceerd tarief een tweede analyse aangeboden. Er is vaak mooie groei te zien in

 • de ontwikkeling van creativiteit,
 • stressreductie en
 • out of the box denken.
 • Het persoonlijke ontwikkeltraject dat iemand volgt vergroot dus zichtbaar de persoonlijke groei.

Betrouwbaarheid van de talentenanalyses

De betrouwbaarheid van een vragenlijst geeft inzicht in de consistentie en de nauwkeurigheid van het instrument. De KernTalentenanalyse lijkt de betrouwbaarheid niet te meten.

Betrouwbaarheid KernTalentenanalyse

Op de website van de KernTalentenanalyse lezen we alleen over de wetenschappelijke validatie.

Betrouwbaarheid TMA

De betrouwbaarheid van de TMA wordt elke twee jaar gemeten. In 2022 is de gemiddelde correlatie .82, dit is vrij hoog te noemen. Hieruit kunnen we concluderen dat de drijfveren van de Talentenanalyse 312 zeer stabiel zijn over tijd.

Validatie KernTalentenanalyse

Op de website van de Kerntalenten analyse lezen we: “De wetenschappelijke validatie in het voorjaar van 2015 aan de V.U. Brussel door het team o.l.v. Prof. Dr. Elke Van Hoof gaf de online Coretalents-vragenlijst een test-hertest betrouwbaarheidsindex van Cronbach’s Alpha .84. Deze  test-hertest betrouwbaarheidsindex komt overeen met die van TMA.

Het validatie onderzoek is onder 1700 respondenten uitgevoerd. Het lijkt erop dat deze validatie voor het laatst in 2015 is uitgevoerd.

Validatie Talent Motivatie Analyse

De uitgebreidere validatie van de TMA betreft een onderzoek dat uitgaat van 5000 kandidaten uit de Nederlandse beroepsbevolking met leeftijden tussen de 15 en 64 jaar. De validiteit is goed op zowel betekenisvolle correlaties met een vergelijkbare test, als interne correlaties. De TMA is gender neutraal. In de steekproef waren de mannen en vrouwen gelijk verdeeld.

Bij welke normgroep is de KernTalentenanalyse en de TMA getest

Op de website van de Kerntalenten Analyse is geen informatie bekend over de gehanteerde normgroep.
In rapportages lees ik in de verklaring over de achtergrond van het KernTalentensysteem dat “de methode zuiver empirisch werd ontwikkeld op basis van het afnemen gedurende 25 jaar van >10.000 diepte-interviews van ingenieurs en sinds 2005 ook van andere profielen, waaronder pubers, adolescenten, studenten en tal van andere volwassene in andere beroepen dan ingenieurs zoals juristen, psychologen, leerkrachten en enz.”

De normgroep van TMA is gelijk verdeeld over mannen en vrouwen uit de Nederlandse beroepsbevolking N = 8864. De interne consistentie van de vragenlijst is hoog. 

Koppelingen met competenties en de leerbaarheid daarvan op basis van de talenten

TMA geeft een zeer goed beeld over welke omgeving doorslaggevend is voor het welbevinden van de kandidaat en waar deze de energie vandaan krijgt.

Dit is volledig verwerkt in het Talenten- en competentiepaspoort. Alle TMA-talenten zijn gekoppeld aan meetbare competenties, waar gedragsvoorbeelden aan hangen om ontwikkeling smart te maken.

De informatie uit de TMA Talentenanalyses bevordert de continue ontwikkeling van kandidaten.

Binnen teams kunnen moeiteloos de functies, competenties, talenten etc. met elkaar gematcht worden. Voorbeelden van deze rapporten zijn via onderstaande button te downloaden.

Bovenstaande zie ik niet in de KernTalentenanalyses terug.

Het Talenten en competentiepaspoort biedt inzicht in de talenten en competenties, en de onderliggende drijfveren en leerbaarheid.
Daarnaast is het terugkoppelgesprek voor mij belangrijk om thema’s te inventariseren, te duiden, hoogbegaafheidstalenten te distilleren en uitleg te geven hoe zaken geïnterpreteerd kunnen worden.

Zijn de KernTalentenanalyse en TMA wetenschappelijk onderbouwd?

Zonder wetenschappelijke gegevens van de Kerntalentenanalyse kan er geen wetenschappelijk objectieve vergelijking worden gemaakt.

De wetenschappelijke onderbouwing van de TMA is wel aanwezig.

Creativiteit, empathie in de TMA Talentenanalyse en de KernTalentenanalyse

In de Kerntalenten analyse, is de onderverdeling in de thema’s empathie en creativiteit mooi verdeeld. Er wordt onderscheid gemaakt in:

 • Transpositie-empathie: mensen die hier sterk op scoren willen graag vertrekken vanuit de persoonlijkheid van iemand anders. Ze zetten hun eigen gevoelens en gedachten op zij. Zij leven niet mee, maar leven en voelen zich in de ander.
  De TMA methode maakt geen onderscheid in empathievormen maar inventariseert empathie en hulpverlenen. Wij zien sociale empathie als de mate waarin iemand intrinsieke belangstelling en interesse heeft voor menselijke problemen en de behoefte om deze te analyseren.
  Sensitiviteit, aanvoelen en doorzien en tactisch omgaan met gevoelens van anderen zijn enkele uitingen van sociale empathie.
 • Zorgende empathie: deze vorm van empathie gaat over medelijden, meegevoel en tonen en meeleven, compassie, zorgdragen voor anderen, willen pleasen.
  De TMA analyseert vanuit de drijfveer hulpverlenen de mate waarin iemand behoefte heeft om anderen te helpen en ondersteunen. Dan spreken we over: belangeloos, filantropisch, zorgzaam helpen en klaarstaan voor anderen, waarbij het eigen belang uit het oog kan worden verloren. Een lage score op deze drijfveer laat zien hoe iemand rekening houdt met de belangen van anderen en acteert vanuit eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
 • Praktische creativiteit: hands-on nuttige en praktische resultaten maken en oplossingen bedenken voor functionele problemen. In de TMA zien we dit terug in de score op pragmatisme.
 • Mentale creativiteit: grenzeloze fantasie, freewheelen, ideeën en visie genereren, mogelijkheden zonder begrenzing zien, gevoeligheid voor prikkels, sfeer, spanningen en emoties. In de TMA zien we dit terug in de score op grensverleggend, creativiteit, empatisch vermogen en extraversie.
 • Esthetische creativiteit: hands-on mooie dingen maken. Originele innovatieve dingen bedenken, outside the box denken en verbanden leggen. In de TMA zien we dit terug in de score op creativiteit, grensverleggend, afwisseling, onafhankelijk denken, conformeren, energie en actie en pragmatisme.
talenten analyse hoogbegaafdheid
Talenten DNA

Waarom kiezen voor de TMA Talenten analyse

Zoals wellicht bekend, werk ik graag met de TMA Talenten analyse. Ik heb daar meerdere redenen voor. Hieronder lees je er vijf.

 1. Hoogbegaafde mensen vind het fijn als iets wetenschappelijk bewezen is. Ze willen weten waarom je doet wat je doet. Zo werkt het ook bij mij, ik vind het werken met wetenschappelijk onderbouwde methodieken ook belangrijk voor het geven van een gefundeerd advies.
 2. De KernTalentenanalyse zegt dat je levenslange keuzes op de Kerntalentenanalyse kunt baseren. Ik zie dat anders, want life- events, omgevingsfactoren, andere functies, nieuwe samenwerkingen, mindset, ontwikkeling executieve functies, intelligentieontwikkeling en meer factoren, beïnvloeden je drijfveren, talent en potentieel. Ik ga niet uit van een statische mindset die uitgaat dat niets veranderlijk is. Ik heb een growth-mindset die uitgaat van wat kan ontwikkeld worden en wat kan beter?
 3. De TMA past goed bij mij omdat ik vanuit de positieve psychologie en de Positieve Cognitieve GedragsTherapie, en met de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) werk. De TMA Methode is ook gebaseerd op deze, en verschillende andere wetenschappelijk bewezen theorieën. De positieve psychologie stelt dat mensen het best functioneren wanneer zij mogen doen waar zij energie van krijgen. Mijn cliënten worden aangemoedigd om competenties te ontwikkelen passend bij hun natuurlijke drijfveren, en die wíllen zij dan ook graag verder ontwikkelen. Het is namelijk erg leuk en stimulerend om te doen waar je aanleg voor hebt en dit stimuleert eigenaarschap.
 4. Daarnaast combineer ik één of meerdere van specifiek voor hoogbegaafdheid ontwikkelde, wetenschappelijk onderbouwde en meest gebruikte, dynamische multidimensionale talent- identificatiemodellen met de TMA methode.
 5. Ik spreek regelmatig mensen die een KernTalentenanalyse hebben gedaan en zich er niet in herkennen of die er niet de volgende stap in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling kunnen maken. Zij willen een TMA analyse doen en ik adviseer er ook vaak een beroepsinteresse-onderzoek bij. Dit beroepsinteresse-onderzoek maakt de persoonlijke voorkeur voor sectoren en activiteiten helder waardoor er gericht naar ander werk gezocht kan worden. Na het invullen vinden zij, mede door de uitleg en het gesprek wel herkenning en kunnen met veel zelfinzicht de volgende stap in hun privé- en persoonlijke leven gaan maken.

Mijn conclusie en visie

 • Ik ben er van overtuigd dat de voorkeur naar een betrouwbaar, valide en volledig instrument in alle keuzes voorop moet staan. De TMA Talentenanalyse heeft zeer zeker mijn voorkeur gezien, betrouwbaarheid, validiteit en volledigheid en omdat persoonlijkheid, talent en intrinsieke motivatie in één rapport is geïntegreerd, wat een volledig beeld geeft.
 • Bij zowel de KernTalentenanalyse als bij de TMA Talentenanalyse dient de relatie en interactie met hoogbegaafdheid door de coach gelegd te worden. Uit de TMA Talentmotivatieanalyse zijn, op dezelfde manier als bij de kerntalentenanalyse, heel overzichtelijk en duidelijk de typisch hoogbegaafdheidstalenten te distilleren.
 • De consistentiemeting van de TMA (die bij de KernTalentenalyse ontbreekt) vind ik van grote toegevoegde waarde omdat deze eventuele misinterpretatie van de stellingen, sociaal wenselijk invullen, contextverwarring, beperkt zelfbeeld, concentratieproblemen of een persoonlijke transitieperiode zichtbaar maakt.
 • De TMA Talentenanalyse bevordert continue ontwikkeling en is bruikbaar voor privé en werk. Vanwege de toekomstgerichtheid van de TMA Talentenanalyse, die ik niet terug zie in de KernTalentenrapportages, gebruik ik de TMA onderzoeken. Met name omdat het potentieel heel duidelijk naar voren komt en de combinatie met het beroepsinteresse onderzoek en de arbeidsmarktscan helder maakt welk werk bij iemands persoonlijkheid, energiebalans en motivatie past én de kansen op de huidige arbeidsmarkt zeer duidelijk inzichtelijk worden.
 • Voor mij is de groei en potentie van mensen een essentieel thema. Daarom werk ik graag met de TMA Talentenanalyse waarbij ik naast onderzoek naar het Persoonlijk Talent DNA aanvullende onderzoeken inzet als de arbeidsmarktscan, beroepentest en 360 graden feedback en het competentiepotentieel en capaciteitenonderzoek.

Met dank aan TMA company voor de feitelijke gegevens.

Wil je hoogbegaafdheid als verrijking zien? Investeer in coaching. Hoe? 

error: Helaas, je kunt deze tekst niet kopiëren

Wacht even! Ik heb nog wat voor je

Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid Larinda Bok

Als je je wilt verdiepen in de zelfbeeld- en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, zelf betekenis wilt geven aan je leven of als je hulpverlener bent en je cliënten meer wilt leren over hoogbegaafdheid, dan is dit boek een waardevol instrument.